Projekt riešenia statickej dopravy mesta Bojnice

Vážení Bojničania, mesto Bojnice pre vás pripravilo projekt riešenia statickej dopravy. Jedná sa o dlhodobo neriešenú problematiku, ktorá v posledných rokoch začala znepríjemňovať život rezidentov mesta, či už je to v dôsledku rastúceho počtu automobilov, zvyšujúceho sa počtu turistov, alebo spoplatnenia parkovania pri nemocnici. Toto komplexné riešenie ide ruka v ruke s ďalšími aktivitami na ktorých pracujeme:

 • Vylepšovanie cestnej infraštruktúry, rekonštrukcia panelových ulíc a chodníkov.
 • Optimalizácia MHD liniek, ktorá zvýši ponuku prepravy pomocou MHD na území nášho mesta.
 • Rekonštrukcia zastaralého kamerového systému, ktorý prinesie zvýšenie bezpečnosti v meste.
 • Posilnenie mestskej polície, čo zvýši bezpečnosť a vyrieši problémy s parkovaním.

Na tejto webovej stránke pre vás poskytneme všetky materiály na pripomienkovanie. Po zavedení systému do praxe sa na tomto mieste budete môcť registrovať vyžiadať si vaše rezidentské karty. Pripravujeme pre vás aj jednoduchú mobilnú aplikáciu, ktorá zabezpečí komfort pri práci s týmto systémom.

Prečo riešiť problém statickej dopravy v meste?

 • Mnohí turisti neparkujú na záchytných parkoviskách, ale na našich uliciach.
 • Problém na sídlisku Lúčky spôsobuje parkovanie návštevníkov nemocnice.
 • Dochádza k opotrebovaniu infraštruktúry, mesto prichádza o príjmy z parkovného turistov, pričom nemá dostatok prostriedkov na ich pravidelnú obnovu.
 • Mnohokrát dochádza k zablokovaniu vjazdov do nehnuteľností.
 • Dopravné nehody plynúce z neznalosti dopravnej situácie v Bojniciach.
 • Nutnosť zosúladiť dopravné značenie na uliciach s platnou legislatívou tak, aby bol zabezpečený prejazd záchranných zložiek v prípade krízovej situácie a aby došlo k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov.
 • Nutnosť vyriešiť ďalšie problémové miesta v rámci mesta:
  • Parkovanie pri cintoríne,
  • parkovanie pred kostolom,
  • križovatka Prievidzskej ulice s Rekreačnou ulicou,
  • Krátka ulica,
  • ulica Janka Kráľa,
  • ulica Podzámocká.

Čo bolo v tejto veci doposiaľ urobené?

K tejto problematike zasadala mimoriadna Komisia výstavby, dopravy, územného plánovania a poľnohospodárstva 11 x. V rámci týchto stretnutí a ďalšej činnosť dopravných inžinierov boli vykonané nasledovné kroky:

 • Analýza súčasného stavu statickej dopravy mesta Bojnice.
 • Identifikácia problémov.
 • Návrh riešenia, ktoré je prezentované na tejto stránke a je vám sprístupnené na pripomienkovanie. Návrh riešenia bol prerokovaný na troch verejných stretnutiach k tejto problematike.

V rámci modernizácie a vylepšenia existujúcich parkovísk bolo revitalizované parkovisko pod Régiou, aby bolo pripravené na zvýšený počet vozidiel a tiež poskytovalo kvalitnejšie služby a v neposlednom rade prinášalo do mestskej pokladnice viac finančných prostriedkov. V rámci tejto revitalizácie bolo urobené nasledovné:

 • Odstránenie náletov, revitalizácia zelene
 • Revitalizácia dopravného značenia, náter zábradlí a budovy
 • Nový informačný systém
 • Nový automatizovaný parkovací systém umožňujúci prijímať platby kartou
 • Nový kamerový systém
 • Rampa pre imobilných a kočiare
 • Nové kontajnerové WC
 • Nová webová stránka v troch jazykoch SK, EN, DE (visitbojnice.eu)

Aké sú parametre navrhovaného riešenia a čo to prinesie pre obyvateľov mesta?

Mesto Bojnice bude mať 100% kontrolu nad parkovacím systémom prostredníctvom novovytvorenej obchodnej spoločnosti (Bojnice city parking, s.r.o.), ktorej 100% majiteľom a prevádzkovateľom bude mesto Bojnice. Táto obchodná spoločnosť bude zodpovedať za prevádzku parkovacieho systému, vydávanie rezidentských kariet, za údržbu dopravného značenia a kosenia a údržbu záchytných parkovísk. Keďže sa bude jednať o spoločnosť, ktorá bude platiteľom DPH, budú poplatky pre firemných klientov lacnejšie, pretože si budú môcť odpočítať DPH.

Mesto Bojnice vytvorí špeciálny finančný fond, do ktorého bude každoročne odvedené 100% zisku spoločnosti Bojnice city parking, s.r.o. Celé hospodárenie tejto spoločnosti bude rozpísané na tejto webstránke, aby obyvatelia mesta mali čo najväčšiu kontrolu nad hospodárením tejto firmy. Získané finančné prostriedky budú jasne oddelené od ostatných financií mesta.

Zisk z parkovného sa každoročne rozdelí na dve časti:

 • 20% zisku použije mesto Bojnice na činnosť mestskej polície a prevádzku a údržbu kamerového systému mesta.
 • 80% zisku bude z fondu vrátených do jednotlivých mestských zón s tým, že priamo obyvatelia jednotlivých zón budú navrhovať, ktorá časť infraštruktúry bude v danom roku z týchto peňazí opravovaná.

Aké budú pozitívne dopady na statickú dopravu v meste?

 • Presun turistov na záchytné parkoviská na to určené, hlavne na parkovisko pod Régiou, na ktoré budú autá navádzané dopravným informačným systémom (svetelné tabule s číselníkmi).
 • Vyriešenie problému na sídlisku Lúčky, ktorý spôsobujú návštevníci nemocnice.
 • Vyriešenie ďalších problémových miest v rámci mesta.
 • Sprejazdnenie ulíc pre zásahové zložky.
 • Zvýšenie komfortu a bezpečnosti pre obyvateľov problémových zón.

Aké budú nutné úpravy dopravného značenia?

Zóny s regulovaným státím budú označené dopravnými značkami IP27A a IP27B, parkovanie bude obmedzené pre vozidlá kategórie M1 a N1 do 3500 Kg. Mesto je rozdelené na 4 zóny regulovaného státia, pričom rezidenti budú môcť neobmedzene parkovať v ktorejkoľvek zo zón. Geografické rozdelenie zón je z titulu spresnenia dát a následnej dátovej analýzy získaných dát.

Tu si môžete stiahnuť návrh VZN a výkresovú dokumentáciu navrhovaného riešenia (schválené okresným dopravným inžinierom):

Návrh VZN MPZ Bojnice (zatiaľ bez zapracovania pripomienok mesta a upraveného cenníka)

Príloha č.1 – Technická správa MPZ Bojnice (momentálne nie sú zapracované nové ceny)

Príloha č.2 – Výkres celkovej situácie

Príloha č.3 – časť č.1 Centrum

Príloha č.4 – časť č.2 Čampurka

Príloha č.5 – časť č.3 Lúčky

Príloha č.6 – časť č.4 Ostatné upravené

Príloha č.7 – Záchytné zberné parkoviská

Pripravované VZN

Riešenie statickej dopravy mesto Bojnice uvedie do praxe schválením VZN, ktoré stanovuje:

a) úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“) v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého dopravného značenia na území mesta Bojnice,

b) spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest,

c) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia

d) podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest

e) spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.

Navrhovaná prevádzková doba je stanovaná denne od 8.00 hod. – 16:30 hod. celoročne.

Spôsoby úhrady sú nasledovné:

 • Rezidentská karta – virtuálna
 • SMS úhrada
 • Platba kartou pomocou mobilnej aplikácie (zahraniční turisti)
 • Karta návštevy

Typy rezidentských kariet

Rezidentské karty budú vydávané na bytovú jednotku a ŠPZ motorového vozidla. Nebudú sa vydávať formou nálepiek, alebo kartičiek, ale ŠPZ vozidla bude zapísaná do databázy vozidiel, podobne ako to funguje s diaľničnými známkami. Takýto systém je flexibilnejší a modernejší, pretože väčšina obyvateľov si všetko potrebné vyrieši online. Typy rezidentských kariet sú nasledovné:

 • Rezidentská karta OBYVATEĽ (RK-O)
 • Rezidentská karta PODNIAKTEĽ (RK-P)
 • Rezidentská karta OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA (RK-OS)
 • Rezidentská karta NÁJOMNÍK (RK-N)
 • Návštevy

Rezidentská karta Obyvateľ (RK-O)

 • RK-O môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe – nepodnikateľovi) s trvalým pobytom v meste Bojnice, ktorý je zároveň aj vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla.
 • RK-O môže byť vydaná obyvateľovi s trvalým pobytom v meste Bojnice, vozidlo ktorého je vlastnené podnikateľským subjektom, kde rezident je vlastníkom, alebo spoluvlastníkom danej firmy. Takéto firemné vozidlo môže byť na bytovú jednotku vedené iba jedno. Ďalšie firemné vozidlá budú môcť byť evidované pomocou rezidentskej karty Podnikateľ.

Rezidentská karta Podnikateľ (RK-P)

 • RK-P môže byť vydaná iba pre podnikateľský subjekt, ktorý má sídlo, resp. miesto prevádzky v mestskej parkovacej zóne, a zároveň je podnikateľský subjekt aj vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla, resp. je vozidlo financované pomocou operatívneho leasingu ďalších štandardných mechanizmov financovania.

Rezidentská karta Nájomník (RK-N)

 • Môže získať obyvateľ Bojníc, ktorý má nahlásený prechodný pobyt v Bojniciach. Musí predložiť nájomnú zmluvu.

Rezidentská karta Opatrovateľská služba (RK-OS)

 • RK-OS môže byť vydaná na základe žiadosti fyzickej osoby (opatrovateľ/opatrovateľka), ktorá pre poskytovateľa sociálnej služby (mesto Bojnice) zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Návštevy rezidentov

Každá bytová jednotka bude mať pridelených ročne 50 hodín parkovania pre svoje návštevy bezplatne. Mimo prevádzkových hodín, čiže pred 8:00 hod a po 16:30 hod je parkovanie na uliciach na vyznačených miestach verejných komunikácií bezplatné. Majitelia nehnuteľností, ktorí sú vlastníkmi rezidentských kariet budú mať možnosť tiež svoje návštevy zaparkovať na svojich dvoroch a svoje automobily počas návštevy odstaviť na verejných komunikáciách.

Cenník

SMS RK-O RK-P RK-OS RK-N
1. hodina 2. a 3. hodina 4 a viac hodín 1. na BJ/rok 2. na BJ/rok 3. a ďalšia BJ/rok 1. na SP/rok 2. na SP/rok 3. a viac 1 ks 1 ks
1,00 € 1,50 € 7,50 € 10,00 € 40,00 € 120,00 € 90,00 € 200,00 € 300,00 € 10,00 € 350,00 €

* uvedené ceny sú vrátane DPH.

** seniori a ZŤP získajú RK-O za zvýhodnenú cenu 1,00 €

Predpokladaný časový harmonogram realizácie

 • Pripomienkovanie zo strany občanov – do 31. augusta 2019
 • Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia, zjednosmernenie ulíc – do 31. 10. 2019
 • Registrácia vozidiel do nového systému od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020
 • Spustenie ostrej prevádzky systému od 1. 3. 2020

Verifikácia a validácia systému počas 1. roka prevádzky

Systém bude prehodnotený po jednoročnej prevádzke z hľadiska funkčnosti a celkového nastavenia. Potrebné zmeny budú po roku zakomponované do systému na zlepšenie jeho fungovania.

Vaše otázky, podnety a pripomienky

Vaše otázky, podnety a pripomienky nám posielajte na mailovú adresu info@bojniceparking.sk

Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel – orientačný počet parkovacích miest

ULICA PLOCHA m2 POČET PARKOVACÍCH MIEST
Cintorínska 172 12
Podzámocká 439 27
Sládkoviča 236 14
Prievidzská 637 31
Záhradná 447 28
Bernolákova 390 23
Športová 765 47
Kvetová 799 61
Krátka 178 10
Janka Kráľa 1135 58
Mierová 337 19
SNP 539 23
Lúčky 2001 140
Nemocničná 1126 41
Hornoulická 731 43
Pribinova 535 34
Mojmírova 586 33
Svätoplukova 800 40
Štúrova 501 29
Sama Chalupku 1052 51
Martina Rázusa 502 26
SPOLU 13 908 790

Ako sa vyriešia jednotlivé problémové miesta s parkovaním?

Parkovanie v zóne Čampurka

Identifikácia problému:

 • Miestne komunikácie nevyhovujú norme na obojsmernú premávku s pozdĺžnym státím.
 • Bezplatné parkovanie turistov spôsobuje zahltenie celej lokality a znemožňuje parkovanie rezidentov a vjazd do ich nehnuteľností.

Riešenie problému a pozitívne dopady:

 • Vytvorenie rezidentskej zóny
 • Zjednosmernenie ulíc
 • Vyznačenie parkovacích pásov
 • Presun turistov na záchytné parkoviská

Parkovanie na sídlisku Lúčky

Identifikácia problému:

 • Parkovanie návštevníkov nemocnice na sídlisku Lúčky.
 • Parkovanie firemných vozidiel bez akéhokoľvek obmedzenia – nedostatok miest pre rezidentov.
 • Dopravné nehody.

Riešenie problému a pozitívne dopady:

 • Vytvorenie rezidentskej zóny a presun návštevníkov nemocnice mimo tejto zóny.
 • Zníženie počtu firemných vozidiel parkujúcich na sídlisku.
 • Zníženie počtu dopravných nehôd a kolíznych situácií.

Parkovanie pri cintoríne

Identifikácia problému:

 • Parkovanie návštevníkov zámku, ZOO, kúpaliska Čajka, resp. zamestnancov pracujúcich v turistickej zóne.
 • Nedostatok voľných parkovacích miest pre návštevníkov cintorína.

Riešenie problému a pozitívne dopady:

 • Správu parkoviska pri cintoríne bude zverená správcovi cintorína, ktorý vydá potrebný počet dočasných kariet pre návštevu cintorína počas obradov,
 • Umožnené parkovanie na rezidentskú kartu Bojnice počas návštevy cintorína
 • Ostatní návštevníci mimo Bojníc – SMS parkovanie

Parkovanie pred kostolom

Identifikácia problému:

 • Časovo obmedzené státie nefunguje, parkovisko je počas celého dňa obsadené návštevníkmi mesta, resp. majiteľmi prevádzok.

Riešenie problému a pozitívne dopady:

 • Možnosť parkovania počas sv. omší po dobu trvania omše pre rezidentov Bojníc
 • Možnosť časovo obmedzeného parkovania na 30 min. pre rezidenta Bojníc
 • SMS parkovanie pre ostatných návštevníkov

Križovatka Prievidzskej ulice s Rekreačnou ulicou

Identifikácia problému:

 • Vyhradené parkovacie miesta v blízkosti križovatky v počte 6 x spôsobujú kolízne situácie, autá zostávajú zablokované a nemôžu opustiť križovatku.

Riešenie problému a pozitívne dopady:

 • Vybudovanie troch parkovacích miest na dvore budovy mestskej polície.
 • Zrušenie vyhradených parkovacích miest v križovatke.

Krátka ulica

Identifikácia problému:

 • Neriadené parkovanie, nápor zo strany polikliniky.
 • Nedostatok parkovacích miest pre rezidentov, hlavne pre bytový dom.

Riešenie problému a pozitívne dopady:

 • Vyhradenie parkovacích miest pre obyvateľov bytového domu.
 • Regulovanie ostatného parkovania pomocou dopravného značenia.

Ulica Janka Kráľa

Identifikácia problému:

 • Neriadené parkovanie.
 • Parkovanie na chodníkoch.
 • Blokovanie vjazdov do nehnuteľností.
 • Kolízne situácie.

Riešenie problému a pozitívne dopady:

 • Zregulovanie statickej dopravy v zmysle projektu pomocou vodorovného a zvislého dopravného značenia.

Ulica Podzámocká

Identifikácia problému:

 • Parkovanie majiteľov prevádzok.
 • Výjazd vozidiel z parkoviska do zákazu vjazdu.
 • Nerešpektovanie dopravného značenia parkujúcimi vodičmi.
 • Absencia parkovacích miest pre DHZ Bojnice.

Riešenie problému a pozitívne dopady:

 • Odstránenie parkovania majiteľov prevádzok v podzámockej ulici
 • Zabránenie vychádzania vozidiel z parkoviska do zákazu vjazdu. Umožnenie výjazdu týchto vozidiel na Hurbanovo námestie.
 • Vytvorenie parkovacích miest pre DHZ Bojnice – zrušenie kontajnerového stojiska pri DHZ.

Špeciálny režim ulice Podzámockej, povolenie na parkovanie len majiteľom nehnuteľností z tejto ulice.